14. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi

Kongrenin Tanıtımı

XIV. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi; her yıl demokratik kültür ile hangi üniversitenin düzenleyeceği belirlenen faklı görüş, düşünüş, eğitim kavramlarını bir araya getiren siyaset ve sosyal bilimler alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı, emeğinin çok büyük bir kısmının düzenleme kuruluna ait olduğu bir kongredir. Öğrencilerin on dört yıldır ulusal çapta bilimsel bir kongre gerçekleştiriyor olması, Dünya’da ve Türkiye’deki güncel sorunları ele alıyor olması ile çarpıcıdır.

Kongrenin Başlatılma Gerekçeleri ve Amacı

Genç nesillerin, dünyada her gün artan güncel sorunları takip etmesi, tartışması ve ortaya çözüm üretebilmesi anlamında desteklenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili çalışmalar yapılmadığında sosyal bilimler ve siyaset bilimleri anlaşılmamakta özgün çalışmalar üretilememektedir. Kamu yönetimi gelişememekte ve eski usuller devam etmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında teoriler üretilememektedir. Bu da toplumun dünyayı yakalayamamasına sebep olmakta geliştirilen ideolojiler, yöntemler fikirler, teoriler topluma uydurulmaya çalışılmaktadır.

Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi dünyayı yakalamak istemektedir hatta gençlerimizin tüm dünyayı etkileyebilecek fikirler uygulamalar ortaya koyması bilimsel anlamda çalışma yapmaya alışması amaçlanmaktadır. Vizyonumuz lisans döneminde neler yapabileceğini ortaya koyacak iibf ve hukuk öğrencilerinin donanımlı birer fert olarak yetiştirilmesidir. Yapılacak olan bilgi paylaşımları davet edilecek olan akademisyenler, milletvekilleri, iş adamları ile öğrencilerin bir araya gelmesi ve öğrencileri dinlemesi, onlar ile tartışmalar yapılması halinde bir bilgi şöleni ortamı oluşması hedeflenmektedir.

Kongrenin Hedefleri

Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim veren üniversitelerin tamamının katılımını sağlamak.

Kongre katılımcı sayısında kadın erkek eşitliğini sağlamak.

Kongre katılımcı sayısında sosyo kültürel bölgeler ve yöreler arasında eşit dağılım sağlamak.

Kongre katılımcı sayısında %10 engelli kişi sayısına ulaşmak.

Kongrenin İşleyişi

*26 10 2016-28 10 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen 13. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenci kongresinde 14. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongreni Ufuk Üniversitesinde gerçekleştirmek için aday olunması ve 21/4 oy ile seçimin kazanılması

*17.11.2016 tarihinde düzenleme kurulunun oluşturulması

*25.11.2016 tarihinde taslak metnin oluşturulması ve düzenleme kurulunca onaylanması

*Kongre taslak metninin dilekçe ekiyle Ufuk Üniversitesi Rektörlüğün iletilmesi

*30.11.2016 tarihinde kongre düzenleme kurulu işleyişinin düzenli çalışabilmesi için komisyonların oluşturulması

*02.12.2016 tarihinde kongrenin facebooktwitter ve instagram adresinin ayrıca resmi web sitesinin düzenlenmesi

*21.12.2016 tarihinde 14. Kongrenin afişlerinin ve bildiri başlıklarının ilanı

*21.12.2016 tarihinde önemli tarihlerin ilan edilmesi

*01.02.2017 tarihinde düzenleme kurulu tarafından kongre ihtiyaçlarının ve bütçesinin belirlenmesi

*07.02.2017 tarihinde Bilim Kurulunun, Danışma Kurulunun ve Onur Kurulunun oluşturulması

*01.02.2017 - 20.02.2017 tarihleri arasında kongre mail adresine gelen özetlerin değerlendirmesi için Bilim Kuruluna yönlendirilmesi

*15.02.2017 tarihinde sponsor başvurusu yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve görev paylaşımı

* 20.02.2017 tarihinde Bilim Kurulu tarafında kabul edilen özetlerin kongre sitesinde ilan edilmesi

*20.02.2017 – 25.03.2017 tarihleri arasında tam metin başvurularının alınması

*25.03.2017 – 18.04.2017 tarihleri arasında tam metin başvurularının bilim kurulu tarafından değerlendirilmesi

*18.04.2017 tarihinde kabul edilen tam metinlerin açıklanması

*18.04.2017 - 25.04.2017 tarihleri arasında kongre katılımcı başvurularının alınması

*27.04.2017 tarihinde kongre katılımcılarının ilan edilmesi

*3 4 5 Mayıs tarihlerinde Ufuk üniversitesinde 14.Ulusal Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresinin gerçekleşmesi

Kongrenin Çıktıları ve Başarı Ölçütü

Üniversite çeşitliliğinin bölgelere göre eşit dağılımının sağlanması.

Kongre katılımcı sayısında kadın erkek sayısının eşitliğini sağlayarak, kongrede kadın temsilinin yerine getirilmesi.

Kongre katılımcı sayısında engelli oranın %10 olmasını sağlayarak engelli temsilinin yerine getirilmesi.

Düzenleme kurulu tarafından belirlenen konulardan her birine en az 5 bildiri başvurusunun alınması.

Kongre programında yer alan çalıştay çıktıların katılım gösteren üniversiteler ve öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından sahiplenilmesi, uygulamaya konulması.

3 Mayıs Çarşamba Günü Programı

1.Oturum (13.30 – 14.15 )

11 Eylül Sonrası Dönemde Medya- Güvenlik Bağlamında Terörizm: Medyanın Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Barışa Etkisi (Mehmet Furkan İPEK- Hasan Tahsin BAYOĞLU)

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Sürdürülebilirlik (Berkant KARA)

Ortadoğu’da Sürekli Barışın Tesis Edilememesi: Lübnan Örneği (Özlem Yağmur ŞAFAK)

2.Oturum (14.30 – 15.15)

Ortadoğu’da Sürdürülebilir Barış İçin Anahtar Kavram ve Bir Çatışma Çözümü Modeli Olarak “Bir Arada Yaşam”: Etnik ve Dinsel Uzlaşı Geleneğinin Güncelliği (Erol DAŞDELEN)

Rus Dış Politikasında Ortadoğu: Suriye İç Savaşı Üzerinden Bir inceleme (Nebahat YILMAZTÜRK)

Enerji Güvenliği Bağlamında Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Türk Dünyası (Hamit Berat KAYA)

3.Oturum (15.30 – 16.15)

Milli Güvenliğimiz Açısından Kıbrıs Meselesi ve Çözüm Önerileri (Osman KEPENEK)

Uluslararası Sistemin Yok Saydığı “Ortadoğu’daki Türk Varlığı” ve Türkiye’nin Konumu (Ömer Burak SERT)

Tarihsel Olarak AB-Türkiye İlişkileri ve Üyelik Süreci: AB’nin Türkiye’ye Önerileri, Türkiye’nin Beklentileri ( Mustafa KÜÇÜKYAVUZ)

4.Oturum (16.30 – 17.15)

Türkiye Bağlamında Başkanlık Sisteminin Sonuçları (İlyas MISIR ve Mustafa Berkan SUNGUR)

Türkiye’de Başkanlık Rejimine Geçiş Süreci: Argüman ve Karşı Argümanlar Bağlamında Söylem Analizleri (Fatma ARAS)

Türkiye Bağlamında Başkanlık Sisteminin Sorunları (Oğuz KAYASUYU)

4 Mayıs Perşembe Günü Programı (Konferans Salonu)

1.Oturum (10.00 - 10.45)

Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme (Kübra MALKOÇ)

Türkiye’de Demokrasinin Sürdürülebilirliği ve Başkanlık Sistemi (Gamze AÇIKELLİ)

Başkanlık Sistemi Bağlamında Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmaları (Kaan KARADUMAN)

2.Oturum (11.00-11.45)

Uluslararası Sürdürülebilir Hukuk (Beyza CAN)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Etik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından

Kamu Yönetimi ve Etik (Hilal İYİSOY)

Anlamların Yok Olması ve Kültürlerin Sürdürülebilirliği (Hilal TİMUR)

3.Oturum ( 12.00 – 12.45)

Geleceğin Yeni Kent İmajı Yaşlı Dostu Kentler: Karaman Örneği (Esma ÖZKAN)

Türk Sosyal Yapısı Bağlamında Kadın Yöneticiler, Siyasiler (Hilal Gökçe KAHRİMAN)

Türk Sosyal Yapısı Bağlamında Kadın Yöneticiler, Siyasiler (Elif Nur TİMUR)

4.Oturum (13.30- 14.15 )

Sosyal Belediyecilik ve Kentsel Yoksulluk: Sosyal Faaliyetler Kentlerin Yoksulluğunu Törpüler Mi? (Nalin YUSUFOĞLU)

Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı ve Yerel Yönetimler (Elif UZUN)

Mahalle Muhtarlığı Kurumunun 21. Yüzyılda İşlevi Değerlendirme (Ömer AKINCI)

5.Oturum (14.30- 15.15 )

6360 Sayılı Kanunun Belde Belediyelerin Etkisi Üzerine Değerlendirme (Sefa ALPTEKİN)

Bir Etkin Hizmet Yasası Olarak 6360, Antalya-Serik İlçesi “Yukarı Çatma, Nebiler, Şatırlı” Köylerine Neler Getirdi; Etkin Hizmet Mi? (Fatmana SIRMA)

Sürdürülebilir Turizm Politikaları (Nalân Zehra ÇAM)

6.Oturum (15.30- 16.15)

Sosyal Medyanın, İletişim Becerileri Ve Tüketim Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çalışma (Emre KURTER ve Refika GÖRKEM ATALAY)

İnsan Hakları İhlalleri (Nagihan GÜMÜŞ)

Geçmişten Günümüze Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri Siyasetnameler (Abdullah KARA)

7.Oturum (16.30- 17.30 )

Aydın Şehri İle Freiburg Şehrinin Sürdürülebilir Enerji Kullanımı Açısından Karşılaştırılması (Reyhan DAĞ)

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma (Hakan TUT)

Şehirleşme Üniversite İlişkisine Dair Bir Değerlendirme: Söke Örneği (Furkan ÖZDAMAR)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Etik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Güler Gizem UĞUR ve Mustafa ALTINTAŞ)

4 Mayıs Perşembe Günü Programı( Amfi )

1.Oturum (10.00 - 10.45)

Mültecilerin Geleceği ve Türkiye’nin Sorumlulukları Suriyeli Mülteciler ve Türkiye – Süleyman Demirel Üniversitesi ( Abdurrahman PARLAKYILDIZ)

Çekiyorum: Mültecilik, Mülteci Çocuk Olma – Ankara Örneklemi (Esra Nurcan REYHANLIOĞLU)

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişin Çalışan Personelin Verimliliğine Etkisi (Eda YALÇIN)

2.Oturum (11.00-11.45)

Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Kalkınma ( Nuran ÇİFTÇİ ve Büşra YILMAZ)

Kutadgu Bilig’de Yönetim Ahlakı ve Yönetimde Etik İlke ve Değerler ( Ali YILDIRIM)

Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistemin Karşılaştırılması

(Muhammed Kürşad ACAR)

3.Oturum ( 12.00 – 12.45)

Yeni Büyükşehir Sistemi: 6360 Sayılı Yasal Düzenlemenin Etkileri: Muğla Büyükşehir Belediyesi Örneği (Zafer AKTAŞ)

Türk Sosyal Yapısı Bağlamında Kadın Yöneticiler, Siyasiler (Merve UYSAL)

Milliyetçilik ve Muhafazakârlık İdeolojilerinin İnsan Hakları Üzerinden İncelenmesi (Ahmet Nefal KÖROĞLU)

4.Oturum (13.30- 14.15 )

Uluslararası Sürekliliğini Sağlayan Faktörler ve Etkileri (Yunus BALI)

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında Yeni Sağ’ın Türkiye Temsilcisi Turgut Özal Ve Anap’ın Rolü (Betül ŞİMŞEK)

Mülki İdare Kapsamındaki Güncel Sorunlar (Süreyya YAVUZ)

5.Oturum (14.30-15.15)

Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilirliği ve Çevreye Olan Etkileri: Toza Bulanmış Kent Burdur (Onur UZER)

Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Politikaları: Almanya Örneği (Ozan AKTAŞ)

Bölgesel Kalkınmanın ve Yönetişim Bir Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: Mevka Örneği (Yasin TOY)

Açılış konuşmaları ile kongre saat 10.00 da başlayacak olup 11.00 -12.00 arası açılış panel gerçekleşecektir. Açılış konuşmacıları Ufuk Üniversitesi Mütevelli heyet başkanı Op. Dr. Orhan Girgin , Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aral Ege, 14. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Düzenleme Kurulu Akademik danışmanı Doç. Dr. Mehmet Güneş, 14. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Düzenleme Kurulu Başkan Hilal Gül ile tamamlanacaktır. Açılış paneli teması ''Kamudan Özele Kırdan Kente Sürdürülebilir Doğa Dostluğu'' olup konuşmacıları Prof. Dr. Hikmet Kavruk kesin olup Çevre ve Şehircilik bakanlığından bir müsteşar / Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki yahut Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay kesinleşmemiş konuşmacılardır.

Pazartesi 1 Mayıs' da netleşecektir. Toplamda 16 oturum 49 sunum ile kongre gerçekleşecektir.

Kongre Sponsorları: Ufuk Üniversitesi / Altındağ Belediyesi / Etimesgut Belediyesi / Meethouse Cafe Restoran / Aliss Cafe Restoran

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Açelya Aşkın - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi