7101 sayılı Kanunla Elektronik Tebligat İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

1. Giriş

Tebliğ kelimesinin sözlük anlamı, duyurma, haber verme, bildirmedir. Tebligat ise Arapça kökenli olup, bildirim anlamına gelmektedir. Tebligat basit anlamda bir kişinin hukuksal işlemden kendisine gönderilen yasal belge ile haberdar olmasıdır. Kişinin tebligatı alması ile hukuksal işlem süreci başlamış olur. Tebligat, genel anlamda hukuksal bir işlemden ilgili kimseden haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı belgeleme işidir.

Diğer bir ifadeyle tebligat, hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemi ifade eder[1].

Bilindiği üzere, 15/3/2018 tarih ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik sonrasında ise Elektronik Tebligat Yönetmeliği de yayımlanarak[2], tebligat işlemlerine ilişkin önemli değişikliklerin hukuki alt yapısı oluşturulmuştur.

Bu yazımızda, 7101 sayılı Kanun[3] ve yukarıda bahsi geçen Yönetmelik kapsamında, 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler tartışılacaktır.

2. 7101 sayılı Kanun Öncesi Tebligat İşlemlerine İlişkin Yapılan Değişiklikler

Türk Hukuk Sisteminde, tebligat işlemleri, vergi işlemlerinin tebliğine ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2nun özel düzenlemeleri istisna olmak üzere, 11/02/1959 tarihinde kabul edilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile yürütülmektedir.

Söz konusu Kanun’da, 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[4] ile değişiklik yapılmıştır. 6099 sayılı Kanun sonrasında ise aşağıda yer verilen iki önemli yönetmelik de yayımlanarak, tebligat mevzuatına ilişkin köklü değişikliklerin yapıldığını söyleyebiliriz:

Yukarıda yer verilen mevzuatın yayımlanmasıyla, tebligat işlemlerine ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

6099 sayılı Kanun sonrasında ise Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlanmıştır[5].

3. 7101 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 7201 sayılı Kanun’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda buna ilişkin karşılaştırma tablosu yer almaktadır:

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişik

Önceki Hali

Son Hali

“Elektronik tebligat:

MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim,limitedve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkinusûlve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

“MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

1.10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6.Kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar dadahilolmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bununla birlikte, anılan Kanun’un 49.maddesiyle, 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:

EK MADDE 2- Elektronik tebligat adresi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından, 7/a maddesi kapsamında kalan her bir gerçek kişi için kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları sistem numarası esas alınmak suretiyle sadece bir tane olacak şekilde oluşturulur ve sistemde kaydedilir.

Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderilir; 7/a maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan kişilere ise doğrudan teslim edilir. Bu adresler, adres sahibine teslim edildikten sonra 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulur.

Kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin 7/a maddesi uyarınca elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olmaları veya bunlar hakkında elektronik tebligat zorunluluğunun ortadan kalkması hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından gerekli işlem yapılır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine göndermek zorundadır.”

Ayrıca yine anılan Kanun’un 50. Maddesiyle, 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:

GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,

5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

7. Türkiye Noterler Birliğinden,

8. Türkiye Barolar Birliğinden,

ister.

İlgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.”

Yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmaya başlama tarihi ise 01/01/2019 olarak belirlenmiştir.

4. 7101 sayılı Kanun Sonrasında Elektronik Tebligat İşlemleri

01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile aşağıdaki konularda uygulama esasları belirlenmiştir:

Yönetmelik kapsamında, kapsamında kalanlar için başvurunun, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılması gerekmektedir. Kapsamda olmayıp da elektronik tebligat almak isteyenler ise yine PTT’ye başvuracaktır.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve UETS’ye (Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem) kaydedecektir.

Bununla birlikte yine PTT, kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderecek, teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunacaktır.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim edecek, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracaktır.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenecek ve bunlar ancak muhatap tarafından görülecektir.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirecektir.

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişecektir.

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutacak ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirecektir.

Kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirecektir.

Yönetmelik gereği delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

Bununla birlikte, PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlayacaktır.

5. Sonuç

Günümüzde yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen alan da iletişim sektörüdür. Tebligat işlemlerinde yaşanan birçok olumsuzluk, hata veya eksiklik yanında fiziksel tebligat işlemlerinin mali külfeti de ortadadır.

Bu nedenle, elektronik ortamda tebligatın yapılması hem daha hızlı, ucuz, güvenli ve doğru işlem açısından önem arz etmekte hem de idari işlemlerin tebligat işlemleri sırasında sıkça yaşanan olumsuzlukları da ortadan kaldıracaktır.

[1] Tebligat İşletme Esasları T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

[2] 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete

[3] 15/03/2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete

[4] 19/01/2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete

[5] 07/08/2012 tarih ve 28377 sayılı Resmi Gazete

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Taner Eraslan - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?