Belediyelerde Kamu Zararı 4T Süreci (Tespiti- Takibi- Tebliği- Tahsili)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) ile kamu mali yönetimine bir düzine yeni unvan, kelime dahil oldu. Üst yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler, etkili, ekonomik, verimli, bütçe türleri bunların bazılarıdır. Kanunun yürürlüğe girmesi ile 1927 yılından itibaren uzun süredir yürürlükte bulunan 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun düzenlemiş olduğu kamu mali yönetimi neredeyse tümüyle değiştirilmiştir. Bu değişim ile sorumluluğu dağıtan, çağdaş, uluslar arası ilkeler ışığında etkili, ekonomik, verimli, hesap verilebilir kamu yönetiminin kurulması amaçlanmıştır.

Kanunun 71.maddesinde makalemizin konusu olan yine kanun ile kamu hayatına dahil olan kamu zararı düzenlenmiştir. Maddeye göre “Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” Denilmektedir. Kamu zararının tespitini “Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen” gibi yollar ile tespitinin mümkün olacağı belirtilmiştir.

Burada idari tasarruftan doğan kamu zararını değerlendirirken, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 13.maddesi gereğince çıkarılan Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik memurların devlet malı olan taşınır, taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurması için gerekli tedbirlerin alınması konusunu kanunun 71.maddesi dışında değerlendirmek gerekmektedir.

5018 sayılı kanunun 71.maddesi gereğince yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Kapsam” başlıklı 2.maddesi 2 numaralı bendinde de “memurlarca devlet malına (taşınır,taşınmaz) verilen zarar, hazır halde bulundurulmaması, korunmaması sonucu doğan zararların bu yönetmeliğin kapsamında olmadığı, ilgi yönetmeliğin yürürlülüğünün geçerliliğinin devam ettiği hüküm altına alınmıştır. Örneğin: memura zimmetle verilen bilgisayar, taşıtın zarara uğraması halinde 657 sayılı DMK’nın 13.maddesine göre işlem tahsis edilmesi gerekmektedir. Ancak kamu çalışanın zimmetinde bulunmayan, ortak kullanımda olan veya ambarda bulunan taşınırlar için (mallar) kamu zararı takibi 5018 sayılı KMYKK’nun 71.maddesine göre tahsis edilmelidir.

Kanunun 71.maddesi ve yukarda bahsedilen iki yönetmelik değerlendirildiğinde kamu görevlisinin kasıt, kusur, ihmali sonucu ortaya çıkan bütün zararların kamu zararı olmadığı, idari bir tasarruf sonucu kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Yönetmeliğin 6.maddesi kamu zararının tespitini yaparken esas alınacak olayları madde madde saymış; Bu sayılanların dışında bir olaya dayanarak kamu zararı tespiti yapmak yersiz olacaktır.

Örneğin: Kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemeler (mevzuatta ön görülen ödemedir.) kamu zararı kapsamında olmayıp bunların geri alımında Danıştay İçtihatları Genel Kurulunun 1973/14 sayılı kararının uygulanması gerekmektedir. Buna göre idarenin yapmış olduğu hatalı ödemeler ödemenin başladığı tarihten itibaren mahkeme kararı olmaksızın yalnız 60 gün içinde mümkündür.

Tespiti ile ilgili zaman aşımı zararın oluştuğu tarihi takip eden mali yılın başından işlemeye başlar, onuncu yılın sonunda sona erer.

(1) Kamu zararının belirlenmesinde;

a) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

ç) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,

d) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

e) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,

f) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,

ğ) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemeler kamu zararı kapsamında olmayıp bunların geri alımında Danıştay İçtihatları Genel Kurulunun 1973/14 sayılı kararının uygulanması gerekmektedir. Buna göre idarenin yapmış olduğu hatalı ödemeler ödemenin başladığı tarihten itibaren mahkeme kararı olmaksızın yalnız 60 gün içinde mümkündür.

Yönetmeliğin 7.maddesi kamu zararının tespitini

a) Kontrol, denetim veya inceleme,

b) Sayıştayca kesin hükme bağlama,

c) Adlî, idarî veya askerî yargılama, sonucunda tespit edilebileceğini öngörmüştür.

Madde metninde yazan bu tespitlerin kim tarafından nasıl gerçekleşeceği kısmen bilinmekte, kısmen karışıklığı yol açmaktadır. Yönetmeliğin 7.maddesi b ve c bentlerinde karar ve ilamların kimler tarafından yapılacağı, tespitler sonucunda itiraz mercileri yazılı kaynaklardan ulaşılabilir.

Ancak bir belediyede kontrol yetkisine haiz bir iç kontrol görevlisi yoksa, denetim yetkisi bulunmayan bir denetmeni mevcut değilse, harcamaları denetleyeme yetkisi bulunmayan mahalli idare baş kontrolü de yersiz ödeme kontrolü yapamıyorsa, ayrıca a bendinde incelemenin kim tarafından yapılacağı hususlarına açıklık getirilmelidir.

a) Kontrol, Denetim veya İnceleme,

Kanunun 11’inci maddesine göre belediyelerde üst yönetici belediye başkanıdır. Belediye başkanı “…, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden” görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden meclislerine karşı sorumlu olduğu belirtilmiştir. Yine kanunda denetimi iç denetim ve dış denetim olarak ayırmış, dış denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 7’nci maddesi a) bendinde sayılan kamu zararı tespiti belediyenin kendi iç dinamiklerince yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Meclislerine karşı sorumlu olan belediye başkanı herhangi bir zaman diliminde veya herhangi bir konu itibariyle kamu zararı ihtimaliyle, kısaca kontrol ile ilgili bir gereklilik gördüğünde iç denetiçi marifetiyle kanundan gelen sorumluluğunu gerçekleştirebilir. Kanunun 64’üncü maddesinde iç denetçilerin görev ve sorumluğu başlığından “Harcamalar sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak”, “Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.” Hükemlerine yer vermiştir. İç denetçi bu yetkiler ışığında rutin veya görevlendirme ile yapacağı inceleme sonucunda kamu zararının tespiti ile ilgili düzenlenecek raporu değerlendirmesi için üst yöneticiye sunar.

Ayrıca belediyelerde diğer bir denetim sonucu ortaya çıkabilecek kamu zararı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre oluşturulan Denetim Komisyonu marifetiyle de tespit edilebilir. Denetim Komisyonu üyeleri belediye meclisi üyeleri arasında seçilir, seçilen üyeler en fazla 45 iş günü boyunca belediyenin gelirleri, giderleri ve bunlar ile ilgili işlemleri denetler. Denetim sonucu oluşturulan rapor en geç 31 Mart belediye meclisine sunulur. Rapor mecliste okunur, ayrıca oylama yapılmaz. Okunan Denetim Komisyonu raporu üzerine yapılacak işlemler Belediye Kanununda tarif edilmiştir. Raporda konusu suç teşkil eden hususlar mevcut ise bununla ilgili meclis başkanlığı suçun durumuna göre yetkili mercilere başvuruda bulunur. Bu merciler kanunda açıkça yazılmamış olmak ile birlikte suç unsuru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Kanun kapsamında ise yetkili merci olarak Kaymakamlıklar ve Valilikler, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamında bir suç unsurunun tespiti halinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Yine Belediye Kanununda ayrıca belirtilmiş olmamakla beraber denetim komisyonu raporunda kamu zararı ile ilgili bir tespit yapılması halinde üst yönetici olan Belediye Başkanı Kanunun 71’inci maddesine göre düzenlenen yönetmelik hükümlerine göre kamu zararına sebebiyet verenler hakkında yasal takibi yapmakla yükümlüdür.

İnceleme iç denetçi, denetim komisyonu marifetle olabileceği gibi kasıt, kusur, ihmal hususlarını araştırabilmek için münferit bir olay için mülki idare amirlerince 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Kanun kapsamında görevlendirilen ön incelemeci marifetiyle de yapılabilir. Kamu zararı için dayanak olan raporlar değerlendirilmek üzere üst yöneticiye sunulur.

b) Sayıştayca Kesin Hükme Bağlama,

Sayıştay Denetim Yönetmeliğinde “Yargılamaya esas rapor: Sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen rapor” olarak tanımlanmıştır. Yani Sayıştay denetçileri veya grup müdürlüklerince yapılan düzenlilik denetimi sonrasında bulunan kamu zararının hükme bağlanması bir yargılamanın sonucudur. Bu sebepten dolayıdır ki; kesin hükme bağlanan (tespit edilen) kamu zararının üst yöneticinin değerlendirmesi söz konusu değildir. Bu aşamadan sonra Sayıştayca ilama bağlanan kamu zararının üst yönetici tarafından takip ve tahsili gerekir.

c) Adli veya İdari Yargı

Adli ve idari yargı makamlarınca idari işlem sonucunda kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermek veya kamunun (kurumun) zararına neden olmak hususlarında kararın kesinleşmesi durumunda, karar örneğinin idareye teslimi halinde üst yönetici gerekli takip işlemlerini yapmalıdır. Yönetmeliğin 6.maddesi g) seçeneğinin oluşup oluşmadığı hususları incelenir. İnceleme devam ederken mahkeme ilamı gereğince kişilerin mağduriyetli ile ilgili bir tazminat ödemesi gereği durumunda kurumun rücu hakkı saklı kalmak üzere kararın gereği tazminatın ödenmesi, mahkemece başka bir süre verilmediyse, bir ay içinde yapılır.

Yönetmeliğin 7’nci maddesi a) bendi gereğince tespiti yapılan ve tutanağa bağlanan kamu zararı değerlendirilmek üzere üst yöneticiye (Belediye Başkanı) sunulur. Belediye Başkanı yönetmeliğin a) bendine göre yapılacak değerlendirmeye sonuçlandırmadan önce ilgili harcama yetkilisinin savunma veya görüşlerine başvurur. Kontrol, denetim ve inceleme sonucu Belediye Başkanı değerlendirilmesine sunulan kamu zararına ilişkin rapor sorumluların sürece dahil edilmesi için gerekirse ikinci bir inceleme daha yaptırılır. İlgilileri de tespit edilen kamu zararına ilişkin rapor yazılı resmi hale geldikten sonra tahsilinin sağlanması için takip dosyası açılmak üzere Strateji veya Mali Hizmetler birimlerine 5 iş günü içinde gönderilir.

Sayıştay ilamları veya mahkeme kararları ile bildirilen kamu zararları için ilamların idareye ulaştığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde (ulaştığı gün iş günü hesabında dikkate alınmaz) sorumlu birimlerce muhasebe kayıtlarına alınmak üzere strateji veya mali hizmetler birimlerine ulaştırılır.

Muhasebe birimi Sayıştay tarafından ilamında gösterilen kamu zararını sorumlular adına, mahkeme kararında bildirilen kamu zararı tazmine yükümlü olanlar adına, bunların dışındakiler sorumlular ve ilgililer adına hesaplara tahakkuk kayıtlarını yapar.

Hesap Kodu

Hesabın Adı

Ekonomik Kodu

Borç

Alacak

140

600

140

600

Kişilerden Alacaklar

Gelirler Hesabı

Kişilerden Alacaklar (Faizi)

Kişilerden Alacaklar Faizleri

01.01

05.09.01.06

01.02

05.01.09.01

Xxx

xxx

Xxx

xxx

Muhasebe birimlerinin yapacağı takip için ilk aşama elbette kamu zararını muhasebe kayıtlarında izlemek olacaktır. Muhasebat Genel Müdürlüğünce güncel bulundurulan Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Kişilerden Alacaklar Hesabını 01. Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Alacaklar ve 02. Diğer Alacaklar olarak ayırmıştır.

Bu ayrım şunun için önemlidir. Maaş, tazminat vb. bütçeden yapılan yersiz ödenen ve tahsili halinde bütçeye gelir kaydedilecek kamu zararlarının takibi 01 ekonomik kodundan izlenecektir.

Bütçeden gider oluşturmayan, yani 830 Bütçe Giderleri Hs kullanılmayan kamu zararlarının alacak takibi 02. Diğer Alacaklar kodundan izlenir. Tahsili halinde bütçe hesapları çalışmaz. Buna örnek olarak kasa noksanları, emanet karakterli hesaplarda izlenip yersiz yapılan ödemeler, banka hesabından yersiz kesilen masraflar vb.

Kamu zararının tahsili ile ilgili kamu alacağını güvence altına güvence altına almak için ihtiyati haciz uygulayabilir. İhtiyati haciz kamu alacağının ödenmesini, tahsilini güvence altına almak için 6183 sayılı AATUHK 13. Maddesi, 1A Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği hükümleri değerlendirildiğinde belediyelerde belediye başkanı tarafından uygulanabilir.

Takip edilmek üzere hesaplara alınan kamu zararları muhasebe kayıtlarına alan birim tarafından (Strateji veya Mali Hizmetler) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kamu zararına sebep olan kurum çalışanı ise yazı ile bildirilir.

Yönetmeliğin 7/a) maddesi gereğince kontrol, denetim ve inceleme sonucu tespiti yapılan kamu zararlarının ilgili ve sorumlulara tebliğinde 5 iş günü içinde içerisinde başlanır. Yönetmeliğin bu hükmünden anlaşılması gereken idarece sonuçlandırılan kamu zararı doğan alacağın değerlendirmesinden sonra 5 iş günü içinde tebliğ süresi içinde muhasebe kaydına da alınır. Tebliğ işlemlerine başlamak hususu, beşinci iş günün sonuna kadar tebliğ ile ilgili yazı veya bildiri yazılmış olmasıdır.

Yapılacak tebliğde borcun miktarı, sebebi, doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi,itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Ayrıca yapılacak itiraz yeri de belirtilir. İtiraz yeri Belediyelerde üst yöneticinin kendisidir. Yapılan itirazlar 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. İtiraz süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez. Başkanlık Makamına yapılacak itirazlar ile ilgili sekretarya işlerini kamu zararının takibi ile sorumlu birim tarafından (Strateji veya Mali Hizmetler) yapılır.

Yönetmeliğin 7/b) Sayıştay ilamlarında tebliğinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine bakmak gerekir. Sayıştay tarafından yapılan düzenlilik denetimi sonrasında düzenlenen yargılamaya esas rapor hazırlanır, 30 gün süreli olarak sorumluların savunmaları alınır. 30 gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları dikkate alınmaz. Mali yıl sonu itibariyle düzenlenen Yargılamaya Esas Rapor dairelerce incelenerek hükme bağlanır. İmzalanan raporlar gerekçeli ilama dönüşür. Sayıştay ilamları sorumlu/lara ve belediye başkanlığına tebliğ edilir. Sayıştay ilamları tebliğinden itibaren 90 gün içinde infaz edilir.

İdareye tebliğinden itibaren yine muhasebe kayıtlarına kişi borcu tahakkuk yapılır. Tahsilinden belediye başkanları (üst yönetici) sorumludur. Kamu zararı takibinde hesaplanacak faiz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre yapılır. Sayıştay ilamlarının icra marifetiyle tahsili için üst yönetici adına hukuk işleri birimine talimat verilir.

Kamu hizmetlerinden doğan zarar, mahkeme kararı ile hükme bağlandığında kararlar taraflara tebliğ edilir. Kesinleşme süresi beklenilmeden kararın gereği yapılarak kamu zararı takip işlemine geçilir. Burada belediye hukuk işleri birimi kararın gereği için, tazminat ödemeden kaynaklanan rücu takibi, gerektiğinde muhasebe kayıtlarına alınması için beş iş günü içinde strateji / mali hizmetler birimine yazar. Mahkeme kararındaki süre içinde zarar veya tazminat ilgili/sorumlu tarafından rızaen ödenmediği durumda idarece yerine getirilir. İdare tarafından yerine getirilen mahkeme kararı sonucunda rücu müessesinin çalıştırılması için idarece Yönetmeliğin 7.a) maddesi gereğince inceleme başlatılır. Kasıt, kusur veya ihmal hususları araştırılarak değerlendirilmek için yazılan rapor üst yöneticinin kararına sunulur. Kamu zararı tespiti yapıldığı takdirde takibi ve tebliği için yukarda açıklanan yollar izlenir.

Tespit edilen kamu zararı için hesaplanacak faiz, zararın doğduğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanarak alınır.

Kamu zararının tespiti ile ilgili zaman aşımı 10 yıl olduğuna daha önce değinmiştik. Tespiti yapılan kamu zararının 6183 sayılı AATUHK gereğince takip edilmesi halinde tahsil zamanaşımı 5 yıldır.

Kamu zararını tahsili için Yönetmelik üç yol belirlemiştir.

Hesap Kodu

Hesabın Adı

Ekonomik Kodu

Borç

Alacak

100

140

140

Kasa Hesabı

Kişilerden Alacaklar

Kişilerden Alacaklar (Faizi)

01.01

01.02

XXX

XXX

XXX

800

800

805

Kişilerden Alacaklar

Kişilerden Alacaklar Faizi

Gelir Yansıtma Hesabı

05.09.01.06

05.01.09.01

XXX

XXX

XXX

Takibi için hesaplara alınan, tebliğ edilen, bütçeden ödenen kamu zararı tahsili halinde yukarıdaki kayıt yapılır. Tabi ki kural olarak hesaplanacak faiz tahsil anında yapılmalıdır.

a) Rızaen ve Sulh Yolu ile:

Bu yol kamu zararı ilgilisi/sorumlusunun kasıt, kusur, ihmalden doğan yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenen durumların varlığı halinde kontrol, denetim, inceleme sonucu Sayıştay ilamı ve mahkeme kararı sonucu kesinleşen kamu zararı, brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen tutarlar için (2018 yılı için 2.029,50 /2 TL) belediye başkanının izni, ilgili/sorumlunun kabulü ile tebliği izleyen ayda ilgili/sorumludan kesilerek rızaen tahsil edilir.

Bu kesinti her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin den az, 1/3 den çok olamaz.

Brüt asgari ücretin yarısını aşan tutarların tahsili ilgili/sorumlunun kabulü halinde rızaen tahsil edilir.

b)Takas Suretiyle Tahsil:

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi takas usulü için Borçlar Kanununa atıf yapılarak düzenlenmiştir. Yönetmeliğin şartları Borçlar Kanunun takas ile ilgili hükümlerini idare lehine sınırlandırarak hüküm oluşturmuştur. Örneğin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda, Yönetmelikle pareler karşılıklı rıza şart olarak hüküm altına alınmış, ancak Yönetmeliğin aksine nakit şartını düzenleyen hükme yer vermemiştir.

Öyle ise kamu zararının takas sureti ile tahsili için ilgili idare Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmelidir. Buna göre karşılıklı rıza bulunması, borç ve alacağın nakit olması, borç ve alacağın vadesinin gelmiş olması, borç ve alacak bir şarta tabi olmaması hususları oluşmuş ise takas ile tahsil şekli idarenin inisiyatifinde olmak üzere değerlendirilebilir.

c) İcra Yolu İle Tahsilât:

Yönetmeliğin b) ve c) bentlerine göre kesinleşen kamu zararından doğan alacaklar muhasebe kayıtlarına alınma süresi içinde belediye Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdi olunur. Sayıştay ilamları, mahkeme kararlarından doğan kamu zararından doğan alacaklar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun hükümlerine göre cebren tahsilat yoluna gidilir. Hukuk İşleri Müdürlüğü taşınırlar için trafik, taşınmazlar için tapu idareleri, menkul değerler için bankalar ile gerekli yazışma yapılması takibi gereği icra dosyasını açtırır. İdari işlemler için kamu zararına sebebiyet veren tarafından her zaman için karşı görüş ile dava sürecine taşınabilir.

Kamu borçlusunun rızaen ve sulh yolu ile veya takas sureti ile ödemeye ikna edilememesi durumunda yapılacak cebren tahsil adli mahkemeler nezdinde açılacak dava ile takip edilmelidir. Bununla ilgili Uyuşmazlık Mahkemesinin 2014/352 sayılı kararı “Kamu Zararından Doğan Alacakların İlgilisinden Tahsilinin Rızaen Ve Sulh Yolu İle Sağlanamaması Halinde Adli Yargı Mahkemelerinde Açılacak Dava Sonucunda Sağlanabileceği - Davanın Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu” netlik kazanmıştır.

Belediyeler için 2004 Sayılı Kanuna göre takip edilen ve davalık olan kamu zararından doğan alacaklardan vazgeçme 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/h’ye göre meclis, 34/f’ye göre encümen yetkisi dahilinde değerlendirilebilir. Ayrıca Kanunun 79.maddesine göre belediye başkanı zorunlu veya mücbir sebepler ile takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklardan (2018 yılı 17.200 TL) i cetvelinde gösterilen orana kadar vazgeçebilir.

Kaynak:

1 ) http://www.kontder.org.tr/il-ozel-idareleri.html

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Ahmet Alagöz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi