KPSS’ye girmeden istisnai kadrolara doğrudan atananlar

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, KPSS’ye girmeden istisnai kadrolara doğrudan atananları TBMM gündemine taşıdı. AKP döneminde kaç kişinin istisnai kadrolara atamasının yapıldığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, bu kişilerin hangi görevlere, kimler tarafından atandığını sordu. Yılmaz, “Kamu kurum ve kuruluşlarından FETÖ soruşturması çerçevesinde işten el çektirilen, ilişiği kesilen, gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin içerisinde istisnai kadrolara açıktan atanmış olanların sayısı kaçtır?” diye sordu.

“HAKSIZLIK YARATIYOR”

CHP’li Yılmaz, İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 657 sayılı kanunun 59, 60 ve 61’inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde bir kişinin KPSS’ye girmeden istisnai kadrolara doğrudan atanabildiğini, buradan da geçiş yaparak kamu kurumlarında kadro alabildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık Müşavirliği, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi gibi hayati kurumlar başta olmak üzere belediyelerin Özel Kalem Müdürlükleri gibi yerlerde de bahsi geçen istisnai kadro hükümleri çerçevesinde açıktan atamalar yapılabildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sayıştay, sınavsız olarak açıktan atama yoluyla yapılan atamaları eleştiren bir rapor hazırlamış ve raporda ‘Bu durum, devlete duyulan güveni zedelemekte ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte görülmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına girip kazanan ve devlette bir kadroya atanmak için bekleyenlere karşı haksızlık olmaktadır’ denilmiştir.Raporda istisnai memurluk kadrolarının kişilere devlet memurluğu statüsü sağlamanın kolay bir yolu olarak görüldüğü belirtilmiştir. Aynı raporda ‘bu kadrolara açıktan veya 657 sayılı kanuna tabi olmayanlar arasından yapılan atamaların, atanan kişileri kısa bir süre sonra diğer memurluk kadrolarına atayabilmek amacını taşıması, 657 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırı bir uygulama olduğu gibi Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetlerine girmede eşitlik ilkelerini zedeleyici mahiyettedir’ görüşüne de yer verilmiştir.”

KAÇ KİŞİ İSTİSNAİ KADROLARA ATANDI?

Yılmaz, 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. ve 65. hükümetler döneminde kamu kurum ve kuruşlarına sırasıyla kaç kişinin istisnai kadrolarına doğrudan atama yapmak yoluyla memur olarak atandığının açıklanmasını isteyerek, “Söz konusu dönemde bu kişiler hangi görevlere, kimler tarafından atanmıştır? Bu kişiler kimlerdir?” sorularını yöneltti. Bahsi geçen hükümetler döneminde istisnai memur kapsamında atanan kaç kişinin daha sonra başka görevlere geçiş yapıp yapmadığını soran Yılmaz, bu atamaların yapıldığı kurumların hangileri olduğunun açıklanmasını istedi.

“FETÖ SORUŞTURMASINDA İLİŞİĞİ KESİLENLERİN KAÇI İSTİNAİ KADROLU?”

Kamu kurum ve kuruluşlarından FETÖ soruşturması çerçevesinde işten el çektirilen, ilişiği kesilen, gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin içerisinde istisnai kadrolara açıktan atanmış olanların sayısının kaç olduğunu soran Yılmaz, önergesinde şu soruları yöneltti:

“-İlgili kişiler hangi tarihlerde, hangi kurumlara, kim ya da kimler tarafından bahsi geçen kadrolara atanmıştır? Ne kadar süreyle istisnai memur olarak atandıkları yerlerde çalışmışlardır? Bahsi geçen kişiler, atamaları yapılmadan önce nerelerde çalışmaktaydı? Hangi kıstas, özellik ve usullere göre bu kişiler mevzu bahis kadrolara atanmıştır?

-İlgili hükümetler döneminde belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istisnai kadrolara açıktan atama yapılarak özel kalem müdürlüklerinde çalışmaya başlayan kişi sayısı kaçtır? Bahsi geçen kişilerin öğrenim durumları nedir? FETÖ soruşturması çerçevesinde işten el çektirilen, ilişiği kesilen, gözaltına alınan ya da tutuklananlar içerisinde özel kalem müdürlüklerinde çalışanlar ya da daha önce çalışmış olanlar bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir ve kimler tarafından hangi tarihlerde bu görevlere atanmışlardır?

-657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” kıstası, istisnai kadrolarda bulunan ve başka kurumlara bir yılını doldurmadan memur olarak geçen kaç kişi için uygulanmamıştır? Bu kişiler hangi kurumlardan hangi tarihlerde nerelere geçiş yapmıştır? Bahsi geçen kişilerin atamaları kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

-Bahsi geçen hükümetler döneminde daha önce devlet memuru olduğu halde istifa etmiş ve ardından istisnai kadrolara doğrudan ataması yapılmış kişiler bulunmakta mıdır? Varsa bu kişilerin sayısı kaçtır? Bu kişilerin istifa ettiği kurumlar nerelerdir? Aynı kişilerin kadro dereceleri nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesi’nde belirtilen “eşit derecedeki” işe dönme şartı bu kişiler için uygulanmış mıdır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

657 sayılı Kanunun 59, 60 ve 61 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde bir kişiKPSS’ye girmeden istisnai kadrolara doğrudan atanabilmekte, buradan da geçiş yaparak kamu kurumlarında kadro alabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık Müşavirliği, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi gibi hayati kurumlar başta olmak üzere belediyelerin Özel Kalem Müdürlükleri gibi yerlerde de bahsi geçmekte olan istisnai kadro hükümleri çerçevesinde açıktan atamalar yapılabilmektedir.

Sayıştay,sınavsız olarak açıktan atama yoluyla yapılan atamalarıeleştiren bir raporhazırlamış ve raporda ‘’Bu durum, devlete duyulangüveni zedelemekte vesonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcıniteliktegörülmektedir. Kamu Personeli SeçmeSınavına girip kazanan ve devlette birkadroya atanmak için bekleyenlere karşı haksızlıkolmaktadır’’ denilmiştir.

Raporda istisnai memurluk kadrolarının kişilere devletmemurluğu statüsü sağlamanınkolay bir yolu olarak görüldüğü belirtilmiştir. Aynı raporda “bu kadrolara açıktanveya 657 sayılı kanuna tabi olmayanlar arasından yapılan atamaların,atanankişileri kısa bir süre sonra diğer memurluk kadrolarınaatayabilmek amacınıtaşıması, 657 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırı bir uygulamaolduğu gibiAnayasanın kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetlerinegirmede eşitlik ilkelerinizedeleyici mahiyettedir’’görüşüne de yer verilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1 –58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. Ve 65. Hükümetler döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına sırasıyla kaç kişi, hangi görevlere, kimler tarafından ve ne zaman istisnai kadrolara doğrudan atama yapmak yoluyla memur olarak atanmıştır? Bu kişiler kimlerdir?

2 –Bahsi geçen hükümetler döneminde istisnai memur kapsamında atanan kaç kişi daha sonra başka görevlere atanmış/geçmiştir? Bu atamaların yapıldığı kurumlar nerelerdir?

3 – Kamu kurum ve kuruluşlarından FETÖ soruşturması çerçevesinde işten el çektirilen, ilişiği kesilen, gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin içerisinde istisnai kadrolara açıktan atanmış olanların sayısı kaçtır? İlgili kişiler hangi tarihlerde, hangi kurumlara, kim ya da kimler tarafından bahsi geçen kadrolara atanmıştır? Ne kadar süreyle istisnai memur olarak atandıkları yerlerde çalışmışlardır? Bahsi geçen kişiler, atamaları yapılmadan önce nerelerde çalışmaktaydı? Hangi kıstas, özellik ve usullere göre bu kişiler mevzu bahis kadrolara atanmıştır?

4 –İlgili hükümetler döneminde belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istisnai kadrolara açıktan atama yapılarak özel kalem müdürlüklerinde çalışmaya başlayan kişi sayısı kaçtır? Bahsi geçen kişilerin öğrenim durumları nedir? FETÖ soruşturması çerçevesinde işten el çektirilen, ilişiği kesilen, gözaltına alınan ya da tutuklananlar içerisinde özel kalem müdürlüklerinde çalışanlar ya da daha önce çalışmış olanlar bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir ve kimler tarafından hangi tarihlerde bu görevlere atanmışlardır?

5 - 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” kıstası, istisnai kadrolarda bulunan ve başka kurumlara bir yılını doldurmadan memur olarak geçen kaç kişi için uygulanmamıştır? Bu kişiler hangi kurumlardan hangi tarihlerde nerelere geçiş yapmıştır? Bahsi geçen kişilerin atamaları kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

6 – Bahsi geçen hükümetler döneminde daha önce devlet memuru olduğu halde istifa etmiş ve ardından istisnai kadrolara doğrudan ataması yapılmış kişiler bulunmakta mıdır? Varsa bu kişilerin sayısı kaçtır? Bu kişilerin istifa ettiği kurumlar nerelerdir? Aynı kişilerin kadro dereceleri nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesi’nde belirtilen “eşit derecedeki” işe dönme şartı bu kişiler için uygulanmış mıdır?

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necati Yılmaz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.